ಅಗ್ರಿಪ್ರೆನ್ಯೂರ್‌ಶಿಪ್ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಅಗ್ರಿ-ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್‌ಕ್ಯುಬೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ೩೦ ನೇ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೧, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೨ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪುಟದಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಧನಸಹಾಯ ಬೆಂಬಲಅನ್ವೇಷಣ ನವೋದ್ಯಮಿಗಳು


ಮೊದಲನೇ ತಂಡ

Sl. No. Name of the Participant Title of the Project
1 Minds Solvit Pvt. Ltd. Processing of Moringa (Drumstick): Seed oil & powder which will be sold as nutrition & health product.
2 Shri Pruthvi Agro Food Products LLP. Mushroom Production and producing value added products of mushroom.
3 Wormbotics Technologies Simplified LLP. Remote Controlled Agriculture Robot: Used for spraying of pesticides in smart way. System will work in the field without manual or physical operation by the farmer.
4 PEQUREL Microelectronics Pvt. Ltd. Advanced Adaptive Agricultural System: Digital control system that controls the environment within a greenhouse primarily using solar energy and some electric energy.
5 Honney Pack Agro Solutions LLP. HDP Product (Multilayer Polythene Bag): Helps in vacuum packing and storing hygroscopic seeds.
6 Agrikart Organics Pvt. Ltd. Organic food products with Traceability: Digital Signature as innovative element.
7 Arhat Agro Solutions Pvt. Ltd. Growing of sugarcane seedlings in plastic trays using sugarcane single eye bud, coco peat as growing media.


ಎರಡನೇ ತಂಡ

Sl. No. Name of the Participant Title of the Project
1 AgriMitra Plug-in LLP. Sprout Weeder Pull: A weeding device with USB plug in.
2 Crofting Technologies LLP. Weather Forecaster: Automated robot with latest technology which helps in better crop production by collecting real-time status of crop & informing the farmers about it.
3 Origami Automation India Pvt. Ltd. Battery powered autonomous/remote-controlled weeding and hoeing robot to save labour time and reduce drudgery.
4 Krishitharanga Farmtech LLP. Solar powered multitool portable device for plant nipping, spraying, weed removal and other farm uses.
5 Shashank-Group Pvt Ltd. Nano-technology based cost effective device for detecting decay in fruits and vegetables.
6 Innovative Agri Bio Science Pvt. Ltd. Value addition to potash rich ash generated during incineration of distillery spent wash to enhance soil fertility.
7 Krimmi Biotech LLP. A novel technology for development of low cost biodiesel, biolubricants and other value added products using in combination of waste cooking oil and sludge palm oil.
8 Hosmani Exim India Pvt. Ltd. Cultivation of seaweed in manmade ponds and sea and further process it into other by-products for food, pharmaceutical and cosmetic industry.


ಮೂರನೇ ತಂಡ

Sl. No. Name of the Participant Title of the Project
1 Sirdeshpande's Durga Nursery LLP. Concept of BENCH GRAFTING which is grown using bio degradable plugs in place of plastics, reduces the time required for commercial crops/ production from 2 & 1/2 years to just 1 year 2 months with grafting efficiency up to 99%.
2 Dominicus Semilla Agrico Pvt. Ltd. Scaling of seed business to develop new hybrids quality control product evaluation and marketing channels.
3 Future Biotech Pvt. Ltd. Novel Micro nutrients, Bio fertilizers, organic products based on P and K solubalising bacteria, Azospirilum, Azotobacter, Acetobacter, Rhizobium and Mycorrhizae) to promote sustainable agriculture and organic farming with focus on GMP (Good Manufacturing Practices).

ಆವಿಷ್ಕಾರ ನವೋದ್ಯಮಿಗಳು


ಮೊದಲನೇ ತಂಡ

Sl. No. Name of the Participant Title of the Project
1 Kakud Post Harvest Pvt. Ltd. Technologies for optimizing storage systems.
2 Biochem Research and Testing Laboratory Biochem Research & Testing Laboratory (BRTL) Food testing laboratory.
3 HAEGL Technologies Pvt. Ltd. Smart device for detection and control of Fall Armyworm.
4 Farmcent Agri Solutions Pvt. Ltd. Fund my Crop: Crowd funded playhouse contract farming company.
5 G.R. Green Organics LLP. Green Organics: Innovative solution to rebuild depleted soils by replacing toxic fertilizers, pesticides and chemical based fertilizers with organic and non-toxic inputs.
6 Hydrogreens Agri Solutions Pvt. Ltd. Low cost micro-climate controlled vertical fodder growing chamber.
7 Oscillo Machines Pvt. Ltd. Semi-automatic electric Root washed paddy transplanter.
8 Unostar Biochem India Pvt. Ltd. Innovative solution for disinfecting poultry, dairy & related fields.
9 Shritha Agtech Pvt. Ltd. Agrimitra (brand): The farmers’ neighbourhood success partner.
10 Arivu Handloom and Handicrafts Pvt. Ltd. Sustainable nano natural dyeing technology, up gradation of handloom with modern technologies, development of diversified eco friendly handloom products.


ಎರಡನೇ ತಂಡ

Sl. No. Name of the Participant Title of the Project
1 Urvi Agrotech Solutions Pvt. Ltd. Hand Tractor: Multifunctional equipment for welding, tilling, forrowing, hilling, sowing and spraying.
2 Symgrow Technologies Pvt. Ltd. Smart Fault Preventer and Irrigation Controller: It smartly monitors quality of electricity and prevents irrigation motors from getting burnt and deteriorated due to fluctuations and faults in power supply, natural and climatic factors.
3 Wide Mobility Mechatronics Pvt. Ltd. Fully automated X-Ray based screening system to avoid quarantine rejections and enhance exports of fruits and vegetables.
4 DWAIL Pvt. Ltd. Novel cotton stalk processing unit to convert cotton stalk into raw materials for particle board, briquetting and jute industry.
5 Jivanah Platform Services Pvt. Ltd. Development of India/region specific groundnut harvester for custom hiring services (Pay per use model).
6 Sri Om Sai Sugar Allied Products Pvt. Ltd. (SOSSA) Development and marketing of chemical free organic sugarcane juice with 12 months shelf life.
7 Bioman Technologies Pvt. Ltd. Innovative process to convert waste to organic manure-platform co-ordinates producers, end users and lab certification.


ಮೂರನೇ ತಂಡ

Sl. No. Name of the Participant Title of the Project
1 Agritantra Pvt. Ltd. Solenoid valve based Smart irrigation system using IoT.
2 Smart Sampark LLP. “Smart Sampark” an IoT based intelligent answering system for Kisan Call centre to help the farmers to obtain answers to their queries in an easy and systematic way through ChatBox.
3 Taayi Beru Technologies LLP. Economical multi power saver mechanical device applied to the grain harvester and flour mill to minimize mechanical load on the drawing units thus saving energy.
4 KissanConnect LLP. "KissanConnect" - Multifunctional and multitasking attachment for tractors.
5 Sirdesai Agro Pvt. Ltd. Cross breeding facility of indigenous goats.